header foto
 

club verantwoord alcoholbeleid en rookverbod

Wij als vereniging willen goed voor onze leden en onze bezoekers zorgen. Een verantwoord alcohol beleid is daarbij van essentieel belang. Wij volgen hierin de adviezen op zoals die door het NOC*NSF en de KNHB worden voorgeschreven. Dat houdt in dat we geen alcohol schenken aan jongeren onder de 18, onze leden zoveel mogelijk goed voorlichten en ons barpersoneel instrueren via IVA (instructie Verantwoord alcohol schenken).

Alcohol en wetgeving

De volgende wetten hebben betrekking op alcoholbeleid in sportvereniging:
Drank en Horecawet
Wetboek van Strafrecht artikel 252
Wegenverkeerswet


De volgende zaken uit de Drank en Horecawet zijn van belang voor de barvrijwilliger:
 • Leeftijdsgrenzen voor schenken: voor zowel zwak alcoholische dranken (tot 15%) als sterke drank (boven de 15%) vanaf 18 jaar. Bij twijfel dient de barvrijwilliger naar een legitimatiebewijs te vragen.
 • Definitie zwak alcohol houdende drank: alcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank van 0,5% tot 15%, zoals bier en wijn, premixdranken in fles of blikjes van rond de 5% en lichte shooters van rond de 10%. Ook port, sherry en vermouth worden hiertoe gerekend, hoewel deze vaak meer dan 15% alcohol bevatten.
 • Definitie sterke drank: alcoholhoudende drank van 15% of meer, zoals sterke shooters van rond de 20% en overige sterke drank van 15% of meer, zoals jenever, rum, whiskey, cognac, likeuren, ongeachte de wijze waarop deze drank wordt geserveerd. Let op: Een eenheid sterke drank (bijvoorbeeld rum) geserveerd met een flesje cola of gemixt in een glas, geldt dus als sterke drank. De verhouding sterke drank en de toegevoegde cola speelt daarbij geen rol.
 • Een sportvereniging die alcoholhoudende drank verstrekt is verplicht de leeftijdsgrenzen zichtbaar en goed leesbaar aan te geven in de sportkantine
 • Aanwezigheidsverbod voor personen die zichtbaar teveel hebben gedronken
 • De vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf dient aanwezig te zijn in het pand en getoond kunnen worden bij controle van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
 • De sportvereniging dient een bestuursreglement alcohol in sportkantines te hebben ingediend bij aanvraag of aanpassing van de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf. Dit bestuursreglement dient ook in de kantine aanwezig te zijn en bij controle door de VWA getoond kunnen worden. Vergunningen die voor 1 januari 1996 zijn afgegeven blijven geldig zolang de leidinggevenden en de accommodatie niet zijn veranderd. Voor deze vergunningen is het dan formeel ook niet strikt noodzakelijk een bestuursreglement te hebben al wordt dit wel aanbevolen door NOC*NSF en sportbonden.
 • Een registratielijst van barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken hebben gevolgd dient in de kantine aanwezig te zijn.
 • 2 personen binnen een vereniging hebben een Verklaring Sociale Hygiëne. Een gekwalificeerde barvrijwilliger mag eindverantwoordelijke zijn bij de verstrekking van alcohol.
 • Indirecte verstrekking is niet toegestaan. Met andere woorden geen alcohol voor ouderen, wanneer drank bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar. De barvrijwilliger kan alleen verantwoordelijk worden gesteld als het voor hem duidelijk is dat drank uiteindelijk bestemd is voor iemand jonger dan 18 jaar
 • Op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken dient er minimaal 1 barvrijwilliger aanwezig te zijn die een instructie verantwoord alcohol schenken heeft gehad en als zodanig staat geregistreerd.
 • Het is verboden personen onder de 16 jaar bardienst te laten draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. NOC*NSF adviseert een leeftijd van minimaal 18 jaar aan te houden voor barvrijwilligers.
 • Het is degene die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, verboden op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben, met uitzondering van supermarkten. Dit geldt niet voor personen van 16 of 17 jaar die dienst doen in een inrichting in beheer bij paracommerciële rechtspersonen (waaronder sportverenigingen) of waar het horecabedrijf wordt uitgeoefend.


Strafbare feiten volgens het Wetboek van Strafrecht, artikel 252:
 • doortappen aan iemand die zichtbaar onder invloed
 • iemand dwingen tot het gebruik van bedwelmende drank
 • een persoon beneden de 18 dronken maken

Alcohol en verkeer:
 • Bij een alcoholgehalte boven 0,5 promille is het verboden een voertuig te besturen volgens de Wegenverkeerswet. Voor beginnende autobestuurders is deze limiet lager namelijk 0,2 promille. Deze lagere alcohollimiet geldt gedurende de eerste vijf jaar na afgiftedatum van het rijbewijs, voor autobestuurders die dit (beginners)rijbewijs op of na 30 maart 2002 hebben gekregen. Autobestuurders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, maar het is de vereniging er alles aangelegen haar goede naam te behouden. NOC*NSF en sportbonden zijn van mening dat alcohol en verkeersdeelname niet samen gaan en dragen dit ook uit aan hun leden middels het Model bestuursreglement alcohol in sportkantines en de instructie verantwoord alcohol schenken. In deze instrumenten wordt de lijn gehanteerd geen alcohol te drinken als je nog moet rijden en wordt opgeroepen BOB-afspraken te maken


Mogelijke gevolgen van overtredingen:
 • De gemeente legt een bestuurlijke boete op. Het Besluit Bestuurlijke Boete Drank- en Horecawet (www.wetten.nl) bevat een overzicht bij welke overtredingen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. In de bijlage bij dit besluit staat welk boetebedrag bij welke overtreding wordt opgelegd. De hoogte van de boete is afgestemd op de ernst van de overtreding, of er sprake is van herhaling en er wordt onderscheid gemaakt naar de grootte van de onderneming. 
 • Gemeente: trekt vergunning voor uitoefenen van horecabedrijf tijdelijk of definitief in
 • Gemeente besluiten tot sluiten van horecagelegenheid of legt een dwangsom op. De gedachte achter het opleggen van een dwangsom is dat het voortduren van een overtreding wordt beëindigd (of een potentiële overtreding niet zal optreden) wanneer de overtreder weet dat hij dan een geldbedrag verschuldigd is.
 • Politie: maakt proces verbaal op. Bijvoorbeeld bij overtreding van de sluitingstijden. Per 1 januari 2013 kan de politie of een bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) ook jongeren onder de 18 jaar sancties op te leggen wanneer zij alcoholhoudende drank aanwezig hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen.
 • Slechte reputatie bij gemeente, bij mensen die wonen in de omgeving van de sportvereniging, bij ouders van jonge leden, bij sponsors. Een slechte reputatie kan een afname in leden en in inkomsten betekenen voor een sportvereniging.
 • Rijden onder invloed is gevaarlijk en wordt bestraft met een geldboete, (tijdelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid, gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw promillage in uw bloed, ook verplicht worden de EMA ((Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer) cursus te volgen. Deze driedaagse cursus dient u zelf te betalen.

Nix 18 beleid nhc de IJssel 

Via deze link vind u de maatregelen die wij als club nemen om het alcohol gebruik onder minderjarige aan te pakken en te voorkomen.

ROOKVRIJ


Sinds Seizoen 2019-2020 is onze hockeyclub Rookvrij!
Roken is alleen nog toegestaan in de daarvoor bestemde rookzone die zich bevind achter het clubhuis.
 

Sponsoren