header foto
 

Sportiviteit en Respect (tucht)


Eigen tuchtcommissie zorgt voor snelle en adequate afhandeling incidenten en voorkomt escalatie

Marcel Koestering: ‘Nog voor een uitspraak van de bond kunnen wij al maatregelen treffen’

Naast de reguliere tuchtrechtspraak van de KNHB heeft N.H.C. de IJssel een eigen tuchtcommissie ingesteld. Deze commissie heeft formeel een adviserende taak richting het bestuur van N.H.C. de IJssel maar heeft het mandaat van het bestuur voor een aantal op te leggen sancties. De commissie zet zich in voor de veiligheid en de sportiviteit op de vereniging en tijdens uitwedstrijden (waaronder de zaalcompetitie). Het grote voordeel van de commissie is de snelheid waarmee incidenten op en rond het veld aangepakt kunnen worden. En omdat niet alle problemen tuchtrechtelijk afgedaan kunnen worden, voorziet de commissie ook in goede gesprekken.


Resultaten

Snelle afhandeling kaarten en incidenten: spelers en coaches/begeleiders kunnen met onmiddellijke ingang worden geschorst.

  • Bij N.H.C. de IJssel is sprake van zo’n 30-40 kaarten per jaar; pas bij minimaal 2x geel of 1x rood vindt een gesprek met de tuchtcommissie plaats.
  • Vroegtijdig aanspreken leden en andere aanwezigen (ouders, supporters etc.) op ongewenst gedrag voorkomt escalatie.
  • Duidelijk signaal naar leden en andere aanwezigen (ouders, supporters etc.) over het belang van veiligheid, sportiviteit en respect op N.H.C. de IJssel

Aanpak

Waarvoor is de tuchtcommissie verantwoordelijk?
De tuchtcommissie is primair verantwoordelijk voor het aanspreken van hockeyleden, trainers en coaches en personen die zich met het spel bezighouden in of buiten het veld, op het N.H.C. de IJssel-terrein of bij een andere vereniging N.H.C. de IJssel-onwaardig hebben gedragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het krijgen van rode en (te veel) gele kaarten, ruzies tussen teamleden en misdragingen als pesten, stelen en intimideren en toeschouwers die zich misdragen. Bij het uitvoeren van haar taak baseert de commissie zich op het Tuchtreglement N.H.C. de IJssel (zie bijlage). 

Hoe kunnen zaken worden ingediend? 
Meldingen van mogelijke overtredingen bereiken de commissie op verschillende manieren. Kaarten worden gemeld via de bond, andere zaken komen binnen via brieven, e-mails van leden, ouders, andere verenigingen, etc.. Formele eisen voor het indienen van ‘een zaak’ zijn er niet. De commissie beslist zelf of ze een zaak al dan niet behandelt, het bestuur van N.H.C. de IJssel heeft hierop geen invloed. 

Hoe pakt de commissie de zaken aan? 
Integriteit staat uiteraard voorop. Als iemand iets te melden heeft dan mag diegene ervan uitgaan dat er met de informatie vertrouwelijk om wordt gegaan. De actie van de commissie bestaat in eerste aanleg altijd uit een gesprek met de vermeende overtreder, waarbij in de regel 3 commissieleden en een ouder (bij de jeugd) en coach bij de senioren aanwezig zijn. Het belangrijkste uitgangspunt is hoor en wederhoor; de 'beklaagde' kan in alle gevallen zijn verhaal doen. Dat gebeurt tijdens de competitie gemiddeld ongeveer 1 keer per maand in een zitting waarin verschillende gevallen worden behandeld. 

Sfeer tijdens de behandeling van de zaak 
De commissie streeft naar een informele maar constructieve behandeling van de zaak. Het is eerder ‘een goed gesprek’ dan een formele, gerechtelijke zitting, ook omdat objectieve waarheidsvinding niet altijd makkelijk is. Getuigen worden tijdens de zitting zelden gehoord. Indien nodig belt of mailt de commissie voorafgaand aan de zitting met de betrokken scheidsrechter(s). Om deze te achterhalen is de commissie geautoriseerd voor LISA. 

Welke straffen kan de tuchtcommissie opleggen? 
De straffen kunnen oplopen van een eenvoudige vermaning tot (al dan niet voorwaardelijke) schorsing voor meerdere wedstrijden en/of een taakstraf (bijvoorbeeld rommel opruimen, clinics verzorgen etc.).  Ook behoren geldstraffen tot de mogelijkheden. Van belang is het dat de coach de informatie over de straf meeneemt naar het team, zodat iedereen op de hoogte is. De commissie zorgt ook voor de administratieve afhandeling van de straffen van de bond. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de commissie naast of vooruitlopend op de sanctie van de bond een (extra) straf opleggen. Bezwaar tegen de uitspraak is mogelijk bij het bestuur van N.H.C. de IJssel. Uiteraard staat het een ieder vrij om bezwaar aan te tekenen bij de K.N.H.B. de tuchtcommissie kan dan faciliterend optreden.

Een goed gesprek
De commissie kan ook een goed gesprek aangaan, want niet alle problemen zijn geschikt voor tuchtrechtelijke afhandeling. Inmiddels is wel gebleken dat een goed gesprek en duidelijke uitleg veel (gedrags)problemen oplost.

Bezetting

Op dit moment bestaat de tuchtcommissie uit de volgende leden;

  • M. Koestering Voorzitter
  • I. Griffioen rapporteur

 

Bijlagen

Reglement tuchtcommissie N.H.C. de IJssel

Link website KNHB inzake tuchtrecht


Voorbeeld uitnodigingsmail zitting

Dag xxx

 

Afgelopen zaterdag 23 januari heb jij tijdens je zaalwedstrijd tegen xxxxxxxxx een gele kaart gekregen. De regels in de zaal zijn anders dan in het veld en dat betekent dat bij een volgende gele kaart jij de eerst volgende wedstrijd een straf van 1 wedstrijd moet uitzitten. In de zaal speel je altijd twee wedstrijden per wedstrijddag en dat betekent dan ook dat als je bijvoorbeeld bij de eerste van de twee wedstrijden een kaart krijgt, je bij de tweede wedstrijd de schorsing uit moet zitten.

 De bond is hier heel streng in en de verantwoordelijkheid daarvoor wordt ook bij de speler neergelegd. Indien dat gebeurt (je straf uitzitten)  verzoek ik je mij een bericht te sturen waarbij je vermeld bij welke wedstrijd je de straf hebt uitgezeten aangezien ik dat weer bij de bond via een speciaal formulier moet melden.

 Een ander verschil met de veldcompetitie is dat elke kaart in de zaal doorberekenen wordt. Je zult na de zaalcompetitie van de penningmeester hiervoor een factuur krijgen.

 

Je coach wordt via dit bericht mede geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

De tuchtcommissie N.H.C. de IJssel


 

 

Sponsoren