Ledenvergadering

1-11-2012  | 
Graag nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 26 november 2012.

Door het overleg met de gemeente rond de renovatie van onze accommodatie vindt dit jaar de ALV later plaats dan gebruikelijk.

Aanvang:   20.00 uur
Eindtijd  :   22.00 uur
Plaats    :  ClubhuisOpening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3.  Verslag ALV 12 september 2011

4. Mededelingen uit de commissies

5. Bestuurssamenstelling

6. Financieel overzicht en vaststelling

7. Verslag kascommissie en decharge bestuur

8. Begroting en voorstel contributie 2012-2013

9.  Afsluiting boekjaar verplaatsen naar 30 juni.

10. Benoeming kascommissie

11. Renovatie accommodatie ( stand van zaken, keuze type velden, etc)

12. Vaststelling Huishoudelijk Reglement    (te vinden op de site onder kopje 'de club' )

13. Rondvraag 

14. Sluiting

  Het bestuur