Bestuurswisselingen en volgende ledenvergadering

7-8-2011  | 

Bestuurswisselingen en volgende ledenvergadering

 

Hierbij vragen wij jullie aandacht voor het volgende.

 

In 2007 is begonnen met het klaarmaken van NHC de IJssel 'voor de toekomst'. Met zijn allen hebben wij het voor elkaar gekregen de problematische financiële positie naar een gezonde situatie om te buigen. Het is gelukt een stabiele, gedistribueerde organisatie neer te zetten die de missie van onze vereniging ondersteunt. En het is gelukt een duidelijke technische structuur (prestatiesport/breedtesport) neer te zetten die begint te renderen op ieder niveau.

 

Kortom, een positie die het mogelijk maakt met vertrouwen de toekomst en de aanstaande verhuizing tegemoet te zien. Een beschrijving van de zaken die zijn gerealiseerd treft u aan in het speciale jubileumboek voor het 35-jarig bestaan, maar ook hieronder.

 

De IJssel is een vereniging van ca. 700 leden die allemaal even belangrijk zijn. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) zorgt ervoor dat leden inspraak hebben in belangrijke zaken, maar ook bij de benoeming van nieuwe bestuursleden. De ALV zal dit jaar op 12 september 2011 plaatsvinden.

Dit keer is een aantal bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Dat betekent dat we hiervoor nieuwe bestuursleden moeten vinden: zij kunnen zich kandidaat stellen waarna in de ALV de officiële benoeming plaatsvindt. De actuele situatie is voor wat betreft de statutaire functies als volgt:

Ø   Voorzitter, aftredend en niet herkiesbaar, al één kandidaat heeft zich aangemeld;

Ø   Secretaris, vacature, er heeft zich nog geen kandidaat aangemeld;

Ø   Penningmeester, aftredend en niet herkiesbaar, er heeft zich nog geen kandidaat aangemeld;

Ø   Sponsoring, aftredend en niet herkiesbaar, er heeft zich nog geen kandidaat aangemeld;

Ø   Accommodatie, aftredend en niet herkiesbaar, er heeft zich nog geen kandidaat aangemeld;

Ø   Planning, aftredend en niet herkiesbaar, er heeft zich nog geen kandidaat aangemeld.

Daarnaast worden ook de volgende (niet statutaire) functies vacant:

Ø   Vrijwilligers, aftredend en niet herkiesbaar, er heeft zich nog geen kandidaat aangemeld;

Ø   Evenementen, vacature, er heeft zich nog geen kandidaat aangemeld.

 

Dit betekent dat we dit jaar niet alleen veel vacatures hebben, maar ook extra aandacht voor overdracht van activiteiten moeten hebben. Het spreekt voor zich dat ook het huidige bestuur zich maximaal zal inzetten om een goede overdracht te realiseren.

 

We hopen een nieuw bestuur te kunnen samenstellen dat aan een aantal criteria voldoet:

- verder bouwen op de besluiten (visie) die in de laatste ALV's is goedgekeurd. Er is een visie geformuleerd, goedgekeurd en ondergebracht in jaarlijkse seizoensplannen. Op deze wijze kunnen we de stijgende lijn van de laatste jaren de komende jaren nog hoger doortrekken;

- representatieve vertegenwoordiging (bijvoorbeeld door ouders) van de verschillende leeftijdsgroepen om ervoor te zorgen dat iedere leeftijdsgroep binnen het bestuur vertegenwoordigd is. Actuele indeling: 0-10 jaar ca. 25%, 11-16 jaar ca. 30%, 17-30 jaar ca. 30%, ouder ca. 15%. We hopen tot een verdere verjonging van het bestuur te komen.

 

Wij verzoeken u nadrukkelijk te overwegen of u zich voor een van de functies kandidaat zou willen stellen. Een vereniging als NHC de IJssel kan niet zonder vrijwilligers, het is leuk om op een andere manier bij de vereniging betrokken te zijn, het is uitdagend maar ook belonend. Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met het huidige bestuurslid of met ondergetekende. Onze persoonlijke ervaring is dat het zijn van bestuurslid bij een vereniging natuurlijk veel energie en tijd kost, maar ook veel positieve energie oplevert.

 

Indien u zich niet kandidaat kunt/wilt stellen verzoeken wij u in ieder geval de jaarlijkse enquête in te vullen, zodat ook uw mening wordt meegenomen als input in de volgende ALV. En wij nodigen u natuurlijk van harte uit de volgende ALV bij te wonen. De enquête wordt begin juli op de website gepubliceerd.

 

Gerard

[e] [email protected]

[m] +31(0)610 865 896

 

 

Voor de volledigheid hierbij de beschrijving zoals die in ons 35-jarig jubileumboekje is opgenomen:

NHC de IJssel vandaag… (13 mei 2011)

Het huidige bestuur is in 2007 gestart met het ombuigen van het beleid en de visie van De IJssel. Bepalend daarin was de visie dat hockeytechnische groei pas kan worden gerealiseerd als de ondersteuning van het hockeytechnische kader (het bestuurlijke) past bij de omvang van de vereniging (inmiddels tegen de 700 leden). Anderzijds dat er pas mogelijkheden ontstaan als de financiële basis gezond is.

Dat leidde tot een aanpak van de financiële situatie van de vereniging. De contributies werden aangepast, de financiële bestuurbaarheid werd aangepast door de afhankelijkheid van sponsors, subsidies en ‘vrienden’ te verlagen. De financiële flexibiliteit werd verbeterd door een aantal kosten te variabiliseren. Daarnaast werd een naschoolse opvang ondergebracht in het clubgebouw, en werd de horeca ge-insourced om de relatie tussen verenigingsactiviteiten en clubinkomsten te verstevigen. De IJsselscoop werd in eerste instantie gedigitaliseerd en vervolgens vervangen door website en social media. Een groot aantal administratieve functies werd verlicht door invoering van een ledenportaal en vernieuwde automatisering.

De organisatorische kant van de vereniging werd versterkt door een verbreding van het aantal functies en commissies voor communicatie, vrijwilligers, veiligheid en operationele planning. ‘Organisatie’ en ‘Hockey’ werden uit elkaar getrokken, zodat alle organisatorische zaken niet langer drukken op de vrijwilligers die bezig zijn met het hockey en de hockeytechniek. Gelukkig kennen we een stabiele basis aan vrijwilligers en ‘het vrijwilligersprobleem’ (algemene situatie bij nagenoeg alle verenigingen) is niet groter geworden (hoewel er wel een aantal belangrijkse vacatures zijn).

Nadat de cluborganisatie begon te functioneren is gestart met het op niveau brengen van de hockeytechniek. Een belangrijke stap was in eerste instantie de vorming van het ‘Technisch Team’, was uiteindelijk leidde tot een Hockey Technisch Structuurplan dat met ingang van seizoen 2010-2011 is ingevoerd. De resultaten van de activiteiten van de afgelopen jaren zijn een onderscheid tussen prestatiesport en breedtesport.

Als het goed is moet dat leiden tot een structurele verbetering van het hockeyniveau binnen de gehele vereniging. Dat is nog niet helemaal bereikt, maar het aantal kampioensteams groeit gestaag en de technische organisatie stabiliseert. Zonder verdere ingrepen moet een structureel handhaven van de H1 in de 2e klasse en de D1 in de 1e klasse mogelijk zijn.

Op dit moment is er een gezonde balans tussen de verschillende groepen binnen de vereniging. Waren we vroeger meer een wat kleinere kern met een groot aantal ‘andere’ leden er omheen, op dit moment is dit meer in balans. De verschillende doelgroepen komen meer tot hun recht en het gemiddelde lid is meer betrokken bij de vereniging.

Over het algemeen zijn alle betrokkenen meer dan tevreden over de manier waarop de vereniging wordt gerund, zo blijkt uit de jaarlijkse enquêtes. Hoewel er natuurlijk verbeterpunten blijven.

We hebben ongeveer 700 leden en zijn de grootste club van de kleine clubs in de regio Rotterdam-Oost. We hebben de naam feestbeesten te zijn, maar vallen steeds meer op door onze hockeyprestaties. We hebben steeds meer het imago van een stabiele, gezellige club. Pakweg een kwart van onze leden komt van buiten Nieuwerkerk.

Vandaag is NHC de IJssel een gezonde, stabiele club. Met een financiële structuur, een organisatorische structuur en een hockeytechnische structuur die verdere groei en ontwikkeling mogelijk maken. We zijn een club met toekomst. Er valt nog voldoende te verbeteren, maar de fundering staat prima en het huis is zelfs voor de meest verwende hockeyer prima bewoonbaar.

In de nabije toekomst is de verhuizing van De IJssel naar de Kleine Vink aanstaande. Nog twee of drie seizoenen en we nemen het nieuwe complex in gebruik: een prachtig nieuw clubgebouw en maar liefst 4 hockeyvelden (ten opzichte van de huidige 2,5 velden).

 

Missie en zo

In 2008 werd de ambitie van de vereniging als volgt geformuleerd: “Let’s be better, but let’s stick together”. Deze spreuk representeert de missie van NHC de IJssel:

Het bieden van:
- Kwalitatief hoogwaardig en gevarieerde hockeysport aan alle inwoners van Nieuwerkerk aan den IJssel en omgeving;
- Waarbij door diversiteit een maximaal aantal inwoners wordt bereikt;
- Tegen een zo vriendelijk mogelijke prijs voor de leden.

Het bieden van een prettige, zinvolle en sociale tijdsbesteding aan de vrijwilligers en leden van de vereniging.

We hebben daarbij de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd:

·          Een gezonde financiële situatie is nodig om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen;

·          De veiligheid en integriteit van de vrijwilligers en de leden dient te allen tijde maximaal te zijn gewaarborgd;

·          Iedere vrijwilliger en ieder lid dient de mogelijkheid te krijgen zich maximaal te ontwikkelen binnen zijn/haar activiteiten voor de club;

·          De club integreert maximaal in de maatschappelijke en sociale omgeving binnen de gemeente;

·          Meer vrijwilligers met kleinere en uitdagender taken;

·          Meer betrekken van vrijwilligers, leden en ouders bij de vereniging;

·          Verantwoordelijkheden worden duidelijk benoemd en zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd;

·          Schaalbare organisatie voor verdere groei;

·          Alle informatie betreffende inrichting van de organisatie, bevindingen, beoordelingen, checklisten en evaluaties is altijd beschikbaar voor alle vrijwilligers (transparantie).

Bovendien had het bestuur de volgende ambities:

·          Het hockeyambitieniveau van de vereniging is ‘2e klasse’, waarmee bedoeld wordt dat de opbouw van alle teams binnen de vereniging erop gericht is nu en in de toekomst een 1e dames- en 1e-herenteam op het niveau ‘2e klasse’ te hebben. Iedere speler die op dit niveau kan functioneren, dient in staat te worden gesteld op dat niveau te (kunnen gaan) spelen;

·          De promotie van de Dames 1 naar de 1e klasse leidt tot de aanvullende ambitie ‘De dames 1 handhaven zich in de 1e klasse’;

·          De vereniging verhuist met ingang van seizoen 2010-2011 naar het nieuwe sportcomplex Kleine Vink;

·          Om dit niveau te realiseren groeit de vereniging in de eerste 3 seizoenen na deze verhuizing uit naar 800 leden.

U zult zich daarin ongetwijfeld herkennen. Wat wat hierboven beschreven staat, dat is De IJssel. Met uitzondering van de verhuizing naar Kleine Vink zijn we als vereniging ‘op niveau’. Klaar voor de toekomst.