ALV

13-11-2013  | 
Het bestuur van HC de IJssel nodigt al haar leden uit voor de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
welke gehouden zal worden in het clubhuis op 

Dinsdag 19 november 2013, aanvang 20.00 uur.

Hierbij de agenda: 

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3.  Goedkeuring notulen van de ALV van 26 november 2012

4. Bestuurssamenstelling / vacatures

5. Financieel overzicht en vaststelling

6. Verslag kascommissie en decharge bestuur

7. Begroting en voorstel contributie 2013-2014/2014 -2015

8. Benoeming kascommissie

9. Rondvraag 

10. Sluiting